Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

POZIOMY NAUCZANIA
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

POZNAJ NASZE POZIOMY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

Program nauki w Szkole Języka Polskiego KLUB DIALOGU jest zgodny z wytycznymi Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz wytycznymi ALTE – The Association of Language Testers in Europe.

POZIOMY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Poziom podstawowy A0 języka polskiego jako obcego to odpowiedni poziom do rozpoczęcia nauki przez obcokrajowców nie słowiańsko-języcznych. Podczas kursów w szkole KLUB DIALOGU uczeń poznaje podstawowe zwroty, formy wypowiedzi i słownictwo, które pozwolą mu na proste, ale swobodne poruszanie się w życiu codziennym. To bardzo ważny etap dla zrozumienia idei jednego z najtrudniejszych języków. Dzięki autorskim i nowatorskim metodom, nauka języka polskiego dla cudzoziemców staje się przygodą i przyjemnością. Już od pierwszych zajęć uczniowie są zachęcani do mówienia, a regularne zajęcia wspomagane są lekcjami fonetyki.

Program nauczania języka polskiego jako obcego opisany jest poniżej.

Doświadczeni lektorzy z wieloletnią praktyką

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez lektorów o wysokich kwalifikacjach. Nauczanie polskiego jako obcego to ich pasja, dlatego każda lekcja to nowe umiejętności, które natychmiast można wykorzystać w praktyce. Umówienie spotkania, czy zamówienie w restauracji nie będzie stanowiło najmniejszego problemu.

Po kursie A0 uczeń będzie potrafił

 • Przedstawić siebie i innych oraz przeprowadzić ‘small talk’ w sytuacji oficjalnej i nieoficjalnej;
 • Wymienić i prosto opisać zawody i miejsca pracy;
 • Przeprowadzić proste rozmowy w sklepie, restauracji i innych miejscach użyteczności publicznej (transport), zamówić w restauracji, umówić wizytę;
 • Posługiwać się datami, godzinami, porami roku, nazwami dni i miesięcy.

Program nauczania języka polskiego jako obcego:

 • Dzień dobry (formuły powitalne i pożegnalne, literowanie, liczebniki)
 • Moje biuro (słownictwo, zadawanie pytań)
 • Jestem głodny (słownictwo, pytania o cenę, kolory)
 • Zakupy (produkty spożywcze, liczebniki 100 – 1000)
 • Moja praca (przymiotniki, nauka polskiego dla obcokrajowców)
 • Mój tydzień (nazwy dni tygodnia, określenie czasu i lokalizacji)
 • Która jest godzina? (godziny, pory dnia, środki transportu)
 • Miesiące i daty (nazwy miesięcy, pór roku, umawianie spotkania)
 • Mam spotkanie (święta, uroczystości, spotkania oficjalne i nieoficjalne)
 • Weekend (podróżowanie, dokonywanie rezerwacji)

Na poziomie A1 języka polskiego jako obcego uczeń rozumie i posługuje się już podstawowymi zwrotami. Potrafi przedstawić siebie lub inne osoby, odpowiadać na pytania dotyczące miejsca zamieszkania, osób, które zna i rzeczy, które posiada. Posługuje się słownictwem, które umożliwia w prosty sposób porozumiewać się z innymi pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i wyraźnie, wykazując chęć współpracy. Intensywna nauka języka polskiego może dać nieoczekiwane efekty!

Doświadczeni lektorzy z wieloletnią praktyką

Kursy języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1 pozwalają na zdobycie słownictwa i umiejętności tworzenia zwrotów, które przydadzą się w wielu sytuacjach. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów z wieloletnią praktyką. Indywidualne podejście oraz umiejętności skutecznego przekazywania informacji pozwalają na bezproblemowe opanowanie i przyswojenie podstaw języka polskiego jako obcego. Naszą misją jest nie tylko przekazanie najważniejszych zwrotów i zasad języka, ale również pokazanie różnych elementów związanych z kulturą i tradycją kraju. Już podczas kursów na poziomie A1 w naszej szkole KLUB DIALOGU zachęcamy do bezpośredniej konwersacji i swobodnego wykorzystywania posiadanych umiejętności oraz słownictwa. Nauka języka polskiego – Warszawa i online.

Poczuj się pewniej!

Uczęszczanie na kursy języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie A1 pozwala naszym uczniom szybciej przystosować się do życia w nowym kraju i zrozumieć mentalność Polaków.

Po ukończeniu kursu na poziomie A1, student będzie umiał:

 • Zadawać proste pytania;
 • Krótko omówić sytuację, uzasadnić swój wybór, wyrazić opinię na codzienne tematy (hobby, sport, plan dnia, spotkanie, edukacja, dni świąteczne, sztuka);
 • Dokonać charakterystyki osoby/rzeczy;
 • Przeprowadzić krótką rozmowę w miejscach użyteczności publicznej, u lekarza, w pracy, w podróży, zamówić wizytę, złożyć reklamację, przyjąć zaproszenie, dokonać rezerwacji, itp.;
 • Posłużyć się czasem teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Program nauczania języka polskiego jako obcego:

 • Kim jesteś? (nawiązanie kontaktu, zadawanie pytań, określenie cech)
 • To jest moja rodzina (słownictwo, przedstawienie siebie i innych)
 • Co lubisz robić? (hobby, konstrukcje ‘lubić’ + B oraz ‘lubić’ + bezokolicznik)
 • Może pójdziemy do kina? (pytanie o informacje, zamawianie, D, l.p.)
 • Robimy zakupy (kupowanie, wyrażenia preferencji i negacji, zaimki osobowe)
 • To już było! (czas przeszły)
 • Jakie masz plany? (wyrażanie życzeń, czas przyszły)
 • Gdzie jesteś? (określenia lokalizacji, M)
 • Jest zimno i wszystko mnie boli! (wizyta u lekarza, części ciała)
 • Sport to zdrowie! (wyrażanie opinii, rzeczowniki odczasownikowe)
 • Czy lubisz uczyć się języka polskiego? (wyrażanie opinii, ‘uczyć się’, ‘interesować się’, ‘zajmować się’)

a2Nauczanie polskiego jako obcego na poziomie A2 to rozwijanie kompetencji komunikacyjnych. Uczeń potrafi już porozumieć się w prostych sytuacjach dotyczących codziennych spraw, takich jak praca, szkoła, rozrywka itp. wymagających wymiany krótkiej i jasnej informacji. Dbamy o to, aby kształcąc się na poziomie A2 uczeń był pewny swoich umiejętności językowych i nie miał oporów przed wykorzystywaniem ich w codziennych sytuacjach i zdarzeniach oraz pewnie wykorzystywał posiadany zasób słownictwa i zwrotów językowych.

Zaangażowanie i motywacja

W szkole KLUBU DIALOGU nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A2 polega na uzupełnianiu wiedzy z podręcznika autorskimi materiałami. Wykwalifikowana kadra lektorów z cierpliwością i zaangażowaniem motywuje do nabywania nowej wiedzy i umiejętności, dzięki czemu nauka staje się przyjemnością.

Po ukończeniu poziomu A2 języka polskiego jako obcego uczeń będzie potrafił:

 • Porozmawiać o sobie i innych, o planach na przyszłość, udzielić porad;
 • Dokonać porównania osób, miejsc, obiektów, informacji;
 • Wyciągać wnioski i argumentować, interpretować dane statystyczne;
 • Wyrażać uczucia, nadzieje, życzenia, opisywać wady i zalety osób i miejsc;
 • Opowiedzieć o rodzinie (związkach rodzinnych, relacjach, przyjaźniach);
 • Zrozumieć nagłówki i krótkie artykuły z gazet i magazynów;
 • Opisać zwyczaje, kulturę i świętowanie w Polsce i innych krajach;
 • Dokonać recenzji książki, magazynu, czasopisma, sztuki, filmu;
 • Wyrazić zaskoczenie, protest, opinię, aprobatę i użyć idiomów.

b1Na poziomie B1 języka polskiego jako obcego uczeń rozumie nieskomplikowane teksty na znany mu temat: praca, edukacja, rozrywka, sztuka, podróżowanie, itp. Umie poradzić sobie w różnych sytuacjach, jakie spotyka w życiu codziennym, opowiedzieć o wydarzeniach, których był świadkiem, o własnych doświadczeniach, marzeniach, nadziejach i ambicjach oraz przedstawić krótkie uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu czy pomysłu.

Język polski dla obcokrajowców – poziom B1

Po skończonym kursie języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie B1, uczeń będzie dysponował szerokim zakresem wiedzy, zasobem słownictwa i dobrym warsztatem gramatycznym. Bez problemu będzie komunikował się w języku polskim w życiu codziennym oraz zawodowym, czy naukowym. Będzie potrafił kształtować swoją wypowiedź używając emocjonalnych środków wyrazu, a także nie będzie miał trudności ze zrozumieniem wypowiedzi rozmówcy, nawet w przypadku rdzennego mieszkańca kraju.

Praktyczna nauka języka polskiego

Lektorzy szkoły KLUB DIALOGU posiadają szerokie kompetencje językowe i edukacyjne, które pozwalają przekazywać wiedzę w sposób prosty, dokładny i przystępny. Indywidualne podejście i autorski model nauki pozwalają na osiąganie znakomitych efektów. Jest to praktyczne przygotowanie, które zapewnia biegłość w języku polskim.

Każdy moduł kursu na poziomie B1 jest etapem przygotowującym do Państwowego Egzaminu na Certyfikat B1. Rozwija i utrwala wszystkie sprawności językowe, takie jak: pisanie, czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu i gramatykę.

b2Na poziomie B2 języka polskiego jako obcego uczeń rozumie większość poleceń i dłuższe teksty dotyczące zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych problemów, w tym specjalistyczną dyskusję na tematy z własnego obszaru zawodowego. Potrafi porozumieć się swobodnie z rdzennym użytkownikiem języka, skonstruować jasną, szczegółową wypowiedź na różne tematy i wyrazić swój punkt widzenia.

Na poziomie C1 języka polskiego jako obcego uczeń rozumie złożone teksty i potrafi rozpoznać ukryte w nich podteksty. Umie wypowiedzieć się w sposób spontaniczny i płynny. Używa skomplikowanych struktur gramatycznych, służących organizacji i wewnętrznej spójności tekstu. Uczeń bez problemu reaguje w trakcie konwersacji, rozumie komunikaty i konstruuje własne formy wypowiedzi, przedstawiające jego poglądy, zdanie oraz uwagi. Uczeń odnajduje się w prowadzonej dyskusji i swobodnie wypowiada się na wszelkie tematy.

Na poziomie C2 języka polskiego jako obcego uczeń bez wysiłku rozumie zarówno tekst słyszany, jak i czytany. Potrafi streścić informację pochodzącą z różnych źródeł i w jasny sposób przedstawić problem, podając argumentację. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i bardzo płynnie, precyzyjnie rozróżniając niuanse znaczeniowe nawet w bardziej skomplikowanych sytuacjach.

Język polski dla obcokrajowców B2-C2

Podczas kursów języka polskiego dla obcokrajowców na poziomie B2-C2 uczniowie wykorzystują nabyte już zasoby wiedzy, bogate słownictwo, zarówno to ogólne, jak i specjalistyczne i eksperckie. Są nieustannie zachęcani do swobodnego prowadzenia dialogu zarówno na tematy prywatne, jak i biznesowe czy naukowe. Uczniowie szlifują wszystkie sprawności językowe, takie jak: biegłe czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie autentycznych tekstów ze słuchu, oraz zaawansowana gramatyka. Wszystkie kursy szkoły KLUB DIALOGU przygotowują do Państwowego Egzaminu na Certyfikat.

Profesjonalna kadra lektorska

W szkole KLUB DIALOGU kursy języka polskiego dla obcokrajowców  prowadzone są według autorskich metod nauczania języka polskiego jako obcego przez grono wykwalifikowanych lektorów, wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami, indywidualnym podejściem, nietuzinkowymi pomysłami na lekcję, szeroką wiedzą ogólną oraz umiejętnościami motywowania do nauki.

lekcje polskiego, lekcja języka polskiego, lekcje języka polskiego, lekcja polskiego, uczę się polskiego, jak szybko nauczyć się polskiego, uczyć się polskiego, certyfikat polski, certyfikat b1, egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców, egzamin z jezyka polskiego dla obcokrajowcow, polski dla cudzoziemców, polskiego dla cudzoziemców, nauka polskiego, polski dla obcokrajowców, polski dla obcokrajowcow, kursy polskiego, polski dla początkujących, polskiego dla obcokrajowców, szkoła polskiego