Dodatkowo wklej ten kod bezpośrednio po tagu otwierającym :

ROCZNY KURS
„JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW”

ROCZNY KURS „Język i kultura polska dla obcokrajowców” skierowany jest do obcokrajowców, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka polskiego oraz kultury polskiej w Szkole KLUB DIALOGU. ZAŚWIADCZENIE o uczestnictwie w KURSIE z pewnością może pomóc w otrzymaniu polskiej wizy (jednak tego nie gwarantuje). Jest to więc okazja nie tylko do efektywnej nauki języka i zanurzenia się w polskiej kulturze, ale także do zwiększenia prawdopodobieństwa pozytywnego rozpatrzenia wniosku wizowego / o Kartę Pobytu.

Zapisz się na ROCZNY KURS języka polskiego już dziś!

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE ROCZNYM

W wersji standardowej ROCZNY PROGRAM obejmuje:

 • 90 godzin lekcyjnych (90 x 45 min.; 3 moduły) grupowego kursu języka polskiego, na odpowiednim dla uczestnika poziomie;
 • 2 podręczniki do nauki;
 • udział w bezpłatnych, dodatkowych warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez Szkołę, mających na celu poszerzanie wiedzy na temat polskiej kultury oraz tradycji.

Liczba godzin KURSU może być dowolnie zmieniona i dostosowana do konkretnych wymogów polskiej ambasady w danym kraju.

 

Zasady przystąpienia do PROGRAMU ROCZNEGO:

Uczestnik PROGRAMU ROCZNEGO dołącza do regularnych, grupowych kursów języka polskiego dla cudzoziemców zgodnie z obowiązującym w Szkole grafikiem. Grafik dostępny jest na stronie kursów grupowych.

Szkoła Języka Polskiego dla Obcokrajowców KLUB DIALOGU w Warszawie zapewnia ciągłość kursów na wszystkich poziomach nauczania, od początkującego (A0), do egzaminu na certyfikat polski na poziomie B1.

Godziny wykupione z przeznaczeniem na kursy grupowe mogą zostać przeliczone zgodnie z obowiązującą w Szkole stawką, na lekcje indywidualne. Sprawdź zasady odbywania kursów indywidualnych.

Wykupione godziny lekcyjne należy w pełni wykorzystać w czasie wskazanym na ZAŚWIADCZENIU. Niewykorzystane godziny przepadają.

OPŁATY ZA ROCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Opłata za udział ROCZNY PROGRAM „Język i kultura polska dla obcokrajowców” obejmuje:

 • udział w grupowych kursach języka polskiego dla obcokrajowców;
 • 2 podręczniki do nauki.

Opłaty należy dokonać w jednej racie.

Koszt KURSU ROCZNEGO w zależności od liczby godzin:

 • 90 g-l* (3 moduły**) – 2.999 PLN;
 • 120 g-l (4 moduły) – 3.599 PLN;
 • 180 g-l (6 modułów) – 4.950 PLN;
 • 270 g-l (9 modułów) – 6.999 PLN.

*g-l – godzina lekcyjna (45 min.)

** moduł = 30 godzin lekcyjnych

Inne koszty związane z realizacją warsztatów „Język i kultura polska dla obcokrajowców” (np. bilety do muzeum, koszty przewodnika, lunch polski), jeśli są wymagane, są ponoszone przez uczestnika PROGRAMU.

ZWROT OPŁATY ZA ROCZNY KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Uczestnik ROCZNEGO PROGRAMU ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wniesionej opłaty jedynie w wyniku otrzymania odmowy wizy lub Karty Pobytu. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, uczestnik ROCZNEGO PROGRAMU zobowiązany jest do:

 • poinformowania o tym fakcie Szkoły KLUB DIALOGU mailem na adres info@klubdialogu.pl;
 • przesłania skanu oświadczenia wydanego przez odpowiedni Urząd o odmowie wizy/Karty Pobytu.

 

W przypadku, gdy uczestnik KURSU ROCZNEGO jeszcze nie rozpoczął nauki języka polskiego, Szkoła KLUB DIALOGU zwróci pobraną opłatę pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 300zł.

W przypadku, gdy uczestnik KURSU ROCZNEGO rozpoczął już lekcje języka polskiego i w trakcie ich trwania otrzymał negatywną decyzję z Urzędu, Szkoła KLUB DIALOGU zwróci opłatę według poniższego schematu:

Zwrot opłaty = wniesiona opłata – 300zł – liczba rozpoczętych modułów – podręczniki

Jeśli opłata za PROGRAM ROCZNY została wniesiona w walucie obcej (€ lub $), wówczas zwrot będzie zrobiony zgodnie z kursem waluty z dnia dokonania wpłaty.

Szkoła zwróci opłatę na numer rachunku wskazany przy rejestracji w ciągu 7 dni od dnia skutecznego odstąpienia od umowy.

Uwaga! ROCZNY PROGRAM „Język i kultura polska dla obcokrajowców” wygasa automatycznie z datą końcową określoną w ZAŚWIADCZENIU. Jeśli do tego czasu uczestnik PROGRAMU nie skontaktuje się ze Szkołą KLUB DIALOGU w celu realizacji lekcji języka polskiego, Szkoła nie zwraca wniesionej opłaty za PROGRAM.

Prosimy o przemyślane działanie i świadomą decyzję.

KROK PO KROKU, JAK PRZYSTĄPIĆ DO KURSU ROCZNEGO

1/ Rekomendujemy, aby w pierwszej kolejności skontaktować się z ambasadą polską w kraju zamieszkania w celu ustalenia wymaganej liczby godzin uprawniającej do otrzymania wizy.

2/ Następnie należy wysłać mail na adres info@klubdialogu.pl, informując o chęci uczestnictwa w PROGRAMIE ROCZNYM. Prosimy także o dołączenie skanu strony paszportu ze zdjęciem oraz podanie liczby godzin oraz planowany dzień rozpoczęcia nauki języka polskiego.

3/ Prosimy dokonać opłaty na rachunek:

KLUB DIALOGU
Al. Jerozolimskie 55/4; 00-697 Warszawa

mBank SA,
ul. Mickiewicza 10, 90-050 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK,  Iban: PL
Rachunek (złoty): 48 1140 2004 0000 3402 3476 4523
Rachunek (euro): 23 1140 2004 0000 3412 0550 7605
Rachunek (USD): 80 1140 2004 0000 3512 0550 7597

Dane dostępne także na stronie: KONTAKT

Po opłaceniu pełnej kwoty, Szkoła KLUB DIALOGU wystawi fakturę poświadczającą wpłatę oraz ZAŚWIADCZENIE potwierdzające udział w PROGRAMIE ROCZNYM. Dokumenty zostaną niezwłocznie wysłane w sposób i na adres wskazany przez uczestnika PROGRAMU. Jeśli wysyłka ma zostać dokonana listem priorytetowym lub kurierem, uczestnik PROGRAMU ponosi koszty tej wysyłki.

A PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI

Po przyjeździe do Polski uczestnik PROGRAMU ROCZNEGO ma obowiązek zapisać się na jeden z oferowanych przez Szkołę KLUB DIALOGU kursów grupowych lub skontaktować się z biurem Szkoły. Lista dostępnych kursów znajduje się na stronie kursów grupowych.

Aby wykorzystać wszystkie godziny nauki języka polskiego, po zakończeniu pierwszego modułu kursu uczestnik ROCZNEGO PROGRAMU zostanie poproszony o zapisanie się na kolejny, aż do wykorzystania wykupionych godzin.

Należy pamiętać, że czas określony na wykorzystanie godzin na naukę języka polskiego to 1 rok.

Jak efektywnie uczyć się polskiego w Warszawie? Przyjdź na lekcje języka polskiego dla cudzoziemców. Dostępne są wszystkie poziomy: polski dla początkujących i zaawansowanych.

WZÓR ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANEGO PRZEZ SZKOŁĘ KLUB DIALOGU

Niniejszym zaświadczamy, iż Pan/Pani …………………. , ur. w …………….. , dnia … / … / … r. , legitymujący/-a się nr paszportu ………………… z datą ważności do …. / …. / …. r. zapisał/-a się na PROGRAM nauki języka polskiego z elementami kultury, p.t. „JĘZYK I KULTURA POLSKA DLA OBCOKRAJOWCÓW” organizowany przez KLUB DIALOGU s.c. Szkoła Języka Polskiego Wioletta Kunicka- Kajczuk, Piotr Kajczuk.

Czas trwania PROGRAMU: od …./…./….. do …../……/…… obejmuje …… godzin lekcyjnych nauki języka polskiego. Pan/Pani zobowiązuje się do zapisania się na kurs odpowiedni do poziomu i aktualnie dostępny w grafiku szkoły w ciągu jednego miesiąca od daty przyjazdu do Polski i nie później niż na siedem miesięcy przed upływem ważności niniejszego zaświadczenia. Pan/Pani ………………………………………………………… przyjmuje do wiadomości, że nie stawienie się na kursie w oznaczonym terminie powoduje, iż opłacone lekcje wykraczające poza termin ważności niniejszego zaświadczenia przepadają, a informacja o tym fakcie zostanie przekazana do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Regulamin kursów dostępny jest na stronie internetowej KLUBU DIALOGU (www.klubdialogu.pl) oraz w biurze spółki.
Pan/Pani ……………………. zapłacił/-a za udział w PROGRAMIE ………………….. PLN (…………. złotych) w dniu ………….. , co stanowi 100% opłaty za niniejszy PROGRAM.